Telefoonnummer

0475-463152

Email

thea@voetreflexmaasbracht.nl

Privacyverklaring vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei 2018

Voetreflex-Plus Therapeut Thea Kölgen behandelt uw gegevens vertrouwelijk en gebruikt de gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verkregen zijn.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat naast persoonsgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over onderzoeken/behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen wel voor de volgende doelen gebruikt worden:
( eveneens nadat u geïnformeerd bent en uw expliciete toestemming is gegeven).

• Informatie naar andere zorgverleners bv: bij afronding therapie en/of verwijzing naar andere behandelaar.
• Voor continuering therapie, bv: tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen, (naam, adres en geboortedatum).
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA (factuur)
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Het gaat om volgende gegevens:

• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Datum van de behandeling
• Korte omschrijving van de behandeling, bv: “behandeling reflexzonetherapie”
• Kosten van het consult